Regulamin

Informacje prawne, obowiązki i wartość intelektualna


Ostatnie zmiany:
[●]
Witamy na stronie www.danonki.pl (zwanej dalej „Stroną” lub „Stroną internetową”), opublikowanej przez firmę Danone S.A. (określaną poniżej jako „Wydawca”, „my”, „nasze” oraz „Danone”).
Niniejsze Ogólne warunki korzystania ze Strony i Usług odnoszą się do wszystkich przypadków dostępu do Strony i korzystania z niej, obejmując także Usługi oferowane przez Wydawcę Strony na Stronie (określane poniżej jako „Usługi”).
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zastosowanie niniejszych Ogólnych warunków korzystania ze Strony i Usług, prosimy o powstrzymanie się od dostępu do Strony oraz niekorzystanie z naszych Usług.
W rozumieniu niniejszych Ogólnych warunków określenia takie jak „Ty”, „Twoje”, „użytkownik”, „użytkownicy”, „członek”, „członkowie”, „zarejestrowani”, „Państwo” i tym podobne odnoszą się do wszystkich osób uzyskujących dostęp do Strony lub korzystających z Usług.
Niniejsze Ogólne warunki uzupełniane są przez naszą Politykę prywatności oraz Politykę plików Cookies, stanowiącą nieodłączną część niniejszych Ogólnych warunków korzystania ze strony. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszymi dokumentami przez kliknięcie tutaj.
Dodatkowo dostęp do niektórych Usług może być poddany konieczności całkowitej i pełnej akceptacji szczegółowych warunków korzystania z danych Usług (określanych w niniejszym dokumencie jako „Szczegółowe warunki”).
W przypadku konfliktu między Ogólnymi a Szczegółowymi warunkami w przypadku niektórych Usług, odnoszące się do nich Szczegółowe warunki mają pierwszeństwo w stosunku do Ogólnych warunków.
Ogólne warunki oraz Szczegółowe warunki korzystania są w odniesieniu do wybranych Usług dokumentami mającymi zastosowanie podczas łączenia się ze Stroną oraz korzystania z niej przez użytkownika.
Wydawca Strony może dokonywać zmian w Ogólnych oraz Szczegółowych warunkach korzystania w dowolnym momencie w celu dostosowania ich do zmian na Stronie, do ewolucji Usług oraz sposobu ich wykorzystywania i eksploatacji.
Użytkownicy są informowani o niniejszych zmianach przez ich pojawienie się na Stronie.
Uznaje się, że zostały one zaakceptowane przez każdego użytkownika, który skorzystał ze Strony po pojawieniu się na niej wspomnianych informacji.
Prosimy więc o uważne zapoznawanie się z ich treścią w sposób regularny.

1 - Wydawca Strony internetowej:

Nazwa firmy: Danone S.A.
Numer ewidencyjny z rejestru handlowego (Paryż):
552.032.534
Kapitał zakładowy: € 160 948 000
Siedziba firmy: 17 Boulevard Haussmann 75009 Paris
Numer telefonu: +33 1 44 35 20 20
Adres e-mail: danonecorporate@danone.com

2 - Dyrektor Wydawcy Strony internetowej:

Stéphanie Rismont, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej

3 - Hosting i tworzenie Strony internetowej:

- Hosting Strony:
IBM France
Adres: Tour Descartes - La Défense
92066 COURBEVOIE
Tel:
+33 [●]
Adres e-mail:
[●]
- Twórca Strony:
Nurun
31 bis rue des Longs Prés
92514 Boulogne Billancourt Cedex France

4 - Dostęp do Strony internetowej:

Odpowiedzialność za sprzęt (komputer, oprogramowanie, systemy komunikacji itd.) używany do wchodzenia na Stronę i korzystania z niej leży po stronie użytkowników Strony, podobnie jak koszty telekomunikacyjne związane z użytkowaniem Strony.

5 - Brak dostępu do Strony lub Usług:

Wydawca Strony nie gwarantuje wolnego od błędów i nieprzerwanego działania Strony i Usług.
Dostęp do Strony lub Usług może zostać przerwany w dowolnym momencie i na dowolny czas w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji Strony, jej aktualizacji, wprowadzenia ulepszeń technicznych lub rozwinięcia dostępnych na niej treści lub ich przedstawienia.
Wydawca nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu, brak dostępności lub niewłaściwe warunki korzystania ze Strony lub z Usług powstałe z jakichkolwiek powodów.
Wydawca nie odpowiada za jakiekolwiek straty lub szkody pośrednio wynikające z użytkowania Strony, z podjętych za jej pośrednictwem decyzji lub przeprowadzonych na niej transakcji, w tym także straty zysków lub możliwości straty biznesowe lub straty obrotu, straty lub szkody poniesione w związku z przerwami w działaniu Strony i Usług lub w związku z podniesieniem opłat lub kosztów dostępu do i przetwarzania informacji.

6 - Zawartość i treści Strony internetowej:

Wydawca zapewnia, że dołoży wszelkich wysiłków, aby sprawić, że informacje wyświetlane na Stronie i pochodzące bezpośrednio od Wydawcy będą odpowiednie i aktualne. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treściach na Stronie w dowolnym momencie i bez konieczności uprzedniego powiadamiania o takim zamiarze.
Niemniej jednak Wydawca nie gwarantuje, że informacje zawarte na Stronie są odpowiednie, kompletne i prawdziwe, ani że nie będą podlegały zmianom wprowadzanym przez strony trzecie.
Niniejszym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej za konsekwencje związane z błędami lub pominięciami w treściach na Stronie, za konsekwencje z nich wynikające, ani też za konsekwencje korzystania ze Strony.
Strona przeznaczona jest do użytku osobistego i niekomercyjnego.

7 - Łącza i odnośniki do innych stron:

Wydawca Strony umieścił na stronie odnośniki do mediów społecznościowych, do stron stron trzecich oraz do stron partnerów, które to strony nie podlegają postanowieniom niniejszych Warunków korzystania ze Strony i Usług.
Łącza umieszczane są na Stronie w porozumieniu ze stronami, do których prowadzą, i ustanawiane w czasie uznanym przez Wydawcę za właściwy, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich treści i usług.
Niemniej jednak strony zewnętrzne (zwane poniżej „Stronami Stron Trzecich”), do których przekierowują łącza dostępne na Stronie, pozostają poza kontrolą Wydawcy.
Wydawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za hiperłącza znajdujące się na Stronie i prowadzące do Stron Stron Trzecich, jak też nie odpowiada za treści, reklamy, produkty, funkcjonalności, oferty i inne elementy, dostęp do których można uzyskać na wspomnianych Stronach lub za ich pośrednictwem, których nielegalnej lub niepraworządnej natury nie przedstawiono uprzednio lub nie przedstawiono Wydawcy skutecznie za pośrednictwem powiadomienia, odpowiadającemu artykułowi 6.I.5 francuskiej ustawy 2004-575. Powyższe obejmuje także korzystanie z niniejszych treści przez użytkowników.

8 - Własność intelektualna:

Dostęp do Strony daje użytkownikom prawo do prywatnego, osobistego i niewyłącznego użytkowania Strony w celu korzystania ze Strony i na czas korzystania z niej.
Inne wykorzystywanie Strony jest niedozwolone, jeżeli nie otrzymano uprzednio wyraźnego pisemnego pozwolenia Wydawcy.
Wszelkie treści publikowane na Stronie, zawierające przede wszystkim, ale nie ograniczające się do: tekstów, obrazów, fotografii, grafik komputerowych, filmów, projektów logo, marek, animacji oraz wyniki prowadzenia Usług, podlegają ochronie prawa własności intelektualnej.
Niniejsze prace są wyłączną własnością Wydawcy lub, w przypadku niektórych treści, pozostają na licencji stron trzecich.
Skutkiem czego każda próba przedstawienia, zwielokrotnienia, rozpowszechniania lub dalszego przekazywania, modyfikacji, kopiowania, pobierania, transmisji, wykorzystywania do osiągnięcia zysków komercyjnych i/lub dystrybucji w dowolnej formie, w całości lub w części którychkolwiek z wymienionych powyżej elementów i/lub treści bez uzyskania uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody Wydawcy jest nielegalna.
Ogólnie każda próba przedstawienia, zwielokrotnienia, rozpowszechniania lub dalszego przekazywania, modyfikacji, kopiowania, pobierania, transmisji, wykorzystywania do osiągnięcia zysków komercyjnych i/lub dystrybucji w dowolnej formie, w całości lub w części treści, funkcjonalności, Usług Strony oraz kodu oprogramowania elementów zawartych w Usługach na Stronie za pośrednictwem jakiegokolwiek medium lub środka (w tym między innymi zapisywanie w pamięci podręcznej lub w formie obrazu), podobnie jak sprzedaż, odsprzedaż, retransmisja i inne czynności mające na celu udostępnienia podanych treści stronom trzecim w jakikolwiek sposób jest zabronione bez uzyskania uprzedniego, wyraźnego i pisemnego pozwolenia ze strony Wydawcy.
W przypadku złamania któregokolwiek z powyższych zakazów lub postanowień, czyn taki uznaje się za fałszerstwo z pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku osoby dokonującej wykroczenia i jej wspólników.

9 - Obowiązujące prawo:

Niniejsze Warunki korzystania ze Strony i usług podlegają prawu francuskiemu.
W przypadku zaistnienia sporu co do znaczenia lub stosowania niniejszych postanowień w niniejszych Warunkach użytkownik może skontaktować się z Wydawcą za pośrednictwem poczty, wysyłając wiadomość na adres: [ x] lub wypełniając dostępny online kwestionariusz: [Online Contact Form].
Wszelkie spory sądowe, dotyczące niniejszych Warunków korzystania, które nie zostaną rozwiązane w sposób wyznaczony w poprzednim akapicie, podlegają jurysdykcji właściwych sądów cywilnych w Paryżu.

Prawa autorskie:

X-Prime Group
Les Navigateurs / We think content / mercipourlechocolat.fr / Poulettemagique.com / ritalechat.fr

Kontakt:

Jeżeli chcą się Państwo z nami skontaktować, prosimy kliknąć tutaj:

Szczegółowe warunki korzystania ze Strony i Usług (MediaCenter)

Ostatnie zmiany:
[●]
Niniejsze Szczegółowe warunki MediaCenter strony www.danone.com (zwanej poniżej „Stroną”) stanowią uzupełnienie Ogólnych warunków korzystania i są ich nieodłączną częścią.
Z zastrzeżeniem sekcji „Własność intelektualna” w Ogólnych warunkach korzystania, „Media Center” zapewnia dostęp do biblioteki mediów zawierającej głównie fotografie i loga Wydawcy oraz właścicieli praw do nich (poniżej zwanych „Materiałami Wizualnymi”).
Na dostęp do „Media Center zezwala się wyłącznie dziennikarzom”.
Wydawca może zezwolić wyłącznie dziennikarzom na dostęp do Materiałów Wizualnych w związku z dotyczącą Wydawcy komunikacją, mającą cele informacyjne lub retrospektywy historycznej, wyłącznie w oparciu o podane poniżej warunki.
W związku z powyższym:
• Wszelkie wykorzystanie materiałów wizualnych dla celów innych niż powyższe będzie podlegać konieczności nawiązania uprzedniej komunikacji z Wydawcą i wyrażenia przez niego zgody na ich użycie w podany sposób.
Wydawca może poprosić o podanie dalszych szczegółów dotyczących wykorzystania Materiałów Wizualnych, w tym kontekstu ich wykorzystania, przed podjęciem decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu swojej zgody.
• Surowo zabrania się wykorzystywania Materiałów Wizualnych przez dziennikarzy lub strony trzecie do celów innych niż cele dozwolone w rozumieniu niniejszych Warunków korzystania bez uzyskania uprzedniego, wyraźnego i pisemnego pozwolenia ze strony Wydawcy lub właścicieli praw do Materiałów.
• Surowo zabrania się wykorzystywania Materiałów Wizualnych przez wszelkie strony trzecie bez uzyskania uprzedniego, wyraźnego i pisemnego pozwolenia ze strony Wydawcy lub właścicieli praw do Materiałów.
Prawo udzielane przez Wydawcę dziennikarzom nie może być cedowane z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano uprzednie, wyraźne i pisemne zezwolenie ze strony Wydawcy.
Skutkiem powyższego dziennikarze chcący skorzystać z Materiałów Wizualnych wyrażają zgodę na działanie zgodnie z prawami związanymi z ochronę praw autorskich, ochroną znaków handlowych, z prawem do własnego wizerunku oraz, ogólnie, wszelkich innych praw i przepisów na szczeblu narodowym, regionalnym oraz międzynarodowym, które mogą mieć zastosowanie do ochrony lub korzystania z Materiałów Wizualnych.
W związku z powyższym dziennikarze powinni bezwzględnie powstrzymać się od:
• pobierania, kopiowania, przekazywania sygnałami, transmitowania i korzystania z Materiałów Wizualnych w celach komercyjnych lub reklamowych, w bardziej ogólnym ujęciu: od korzystania z Materiałów we wszelkich celach innych niż cele informacyjne lub związane z retrospekcja historyczną.
• Na skutek powyższego użytkownicy niniejszym zgadzają się nie wykorzystywać Materiałów Wizualnych w sposób mogący powodować obrazę, w sposób oczerniający lub szkalujący oraz w jakikolwiek inny sposób, który mógłby skutkować szkodą dla obrazu i szkodą na reputacji posiadacza praw do danego Materiału, jak też w sposób mogący powodować straty lub szkodę u stron trzecich.
• Modyfikowania Materiałów Wizualnych w jakikolwiek sposób, w ujęciu bardziej ogólnym od naruszania integralności Materiałów Wizualnych bez uzyskania uprzedniego, wyraźnego i pisemnego pozwolenia ze strony Wydawcy lub właścicieli praw do Materiałów.
Niniejszym użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich autorskich praw osobistych związanych z Materiałami Wizualnymi.
Dziennikarze w szczególności zobowiązują się do umieszczania informacji o źródle pochodzenia/właścicielu publikowanej fotografii oraz do przestrzegania wszelkich zaleceń od Wydawcy lub właścicieli praw do Materiałów Wizualnych.
Niniejszym dziennikarze także poświadczają, że rozumieją, że udzielone im prawa do korzystania z Materiałów Wizualnych nie dają użytkownikom praw własności do Materiałów Wizualnych, ani też praw do wykorzystywania Materiałów Wizualnych w sposób inny niż podany powyżej.
Dziennikarze także zobowiązują się, że nie będą stwarzać niejasnych sytuacji dotyczących stron trzecich w związku z korzystaniem z danych Materiałów.
Niezależnie od powyższego Wydawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów Wizualnych z „Media Center” przez dziennikarzy.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat Materiałów Wizualnych prosimy o kontakt z [x] pod podanym adresem: [x].

Czaty i komentarze użytkowników

Ostatnie zmiany:
[●]
Niniejsze Szczegółowe warunki stanowią uzupełnienie Ogólnych warunków korzystania ze strony [x] (zwanej poniżej „Stroną”) i są ich nieodłączna częścią.
Strona zawiera obszary, na których dozwolona jest dyskusja i wyrażanie opinii, dostępne dla użytkowników, w ramach których zapraszamy do komentowania treści.
Zachęcamy do interakcji i dzielenia się swoim doświadczeniem, do zadawania pytań i tworzenia przestrzeni do spotkań i wymiany w ramach naszej Strony.
Komentarze w obszarach dyskusji i wyrażania opinii są widoczne dla części lub dla wszystkich użytkowników Strony,
dlatego też wymagamy zachowania grzeczności i przyzwoitości wypowiedzi.
Niezależnie od powyższego publikacje użytkowników będą po opublikowaniu poddawane moderacji.
Niniejszym zastrzegamy sobie prawo do moderacji i uprawnionego usuwania treści opublikowanych bez konieczności powiadamiania o tym publikującego w stosunku do wszystkich postów, które uznamy za niewłaściwe lub obraźliwe, lub w inny sposób niezgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa i uregulowaniami prawnymi.
Aby pozwolić użytkownikom na uniknięcie moderacji postów oraz pociągania użytkowników do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, zachęcamy do przestrzegania poniższych zasad:
- Wyrażaj swoje opinie w sposób grzeczny i pilnuj kultury wypowiedzi.
- Unikaj pisania nie na temat oraz prywatnych dyskusji.
- Szanuj prywatność innych: zabrania się publikowania numerów telefonów, adresów e-mail oraz adresów pocztowych innych użytkowników.
Ta sama zasada obejmuje informacje o życiu prywatnym osób fizycznych (w tym: informacji rodzinnych).
- Działaj zgodnie z prawem.
W szczególności dotyczy to wszelkich form działań nielegalnych i nieuprawnionych, w tym nieuprawnionego kopiowania i rozpowszechniania oprogramowania, zdjęć, obrazów i znaków handlowych, prześladowania i molestowania, oszustwa, nielegalnego obrotu, obrazy, zniesławiania, dyskryminacji na tle rasowym, podżegania do przemocy lub nienawiści, używania wulgarnego języka, pornografii, i pedofilii, które zabronione są na Stronie, także w przypadku, gdy opinie wyrażane są anonimowo lub pod pseudonimem.
- Przestrzegaj niniejszych Warunków korzystania.
Dodatkowo, wszelkie fałszywe lub w inny sposób niestosowne stwierdzenia (takie jak komentarze mogące sugerować lub przypisywać właściwości medyczne produktom spożywczym) spotkają się z odpowiednim traktowaniem i jeżeli to konieczne, będą usuwane.
Za niezbędne i niezwykle ważne uznajemy także zaznaczenie, że informacje wymieniane między użytkownikami nie odzwierciadlają opinii wydawcy, jego przedstawicieli, pracowników ani osób i podmiotów z Wydawcą związanych. Robimy jednak wszystko, co tylko jest w naszej mocy, aby utrzymywać komunikację na stronie w zgodzie z filozofią firmy i mającymi zastosowanie przepisami prawa.
Wyłączną odpowiedzialność za informacje publikowane przez użytkownika w omawianych obszarach Strony ponosi jednak sam użytkownik.
Wydawca oraz osoby i podmioty z Wydawcą związane nie ponoszą odpowiedzialności za komentarze użytkowników, nie gwarantują ich odpowiedniości i prawdziwości ani też nie są i nie mogą być pociągane do odpowiedzialności wynikającej z powyższego.
W przypadku, gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie lub skargi dotyczące Strony,
prosimy o kontakt:
[●]

Usługi

Ostatnie zmiany:
[●]
Niniejsze Szczegółowe warunki stanowią uzupełnienie Ogólnych warunków korzystania ze strony [x] (zwanej poniżej „Stroną”) i są ich nieodłączna częścią.
W celu eksploatacji lub wykorzystania Strony przez Wydawcę oraz w celu korzystania ze Strony przez użytkowników Wydawca oferuje [gry i zabawy, konkursy, ubrania, jedzenie i napoje, usługi sprzedaży: standardowe i spersonalizowane, oraz usługi dostawy], poniżej określane jako „Usługi”.

Konto osobiste

Ostatnie zmiany:
[●]
Niniejsze Szczegółowe warunki stanowią uzupełnienie Ogólnych warunków korzystania ze strony [x] (zwanej poniżej „Stroną”) i są ich nieodłączna częścią.
Rejestracja na Stronie jest bezpłatna, z wyjątkiem przypadków określonych osobno.
Rejestracja na Stronie nie jest obowiązkowa.
Niezależnie od powyższego rejestracja do niektórych Usług może być obowiązkowa do skorzystania z nich.
Jeżeli nie postanowiono inaczej, rejestracja do Usługi jest uważana za zawartą na czas nieokreślony od daty zaakceptowania formularzy rejestracyjnych przez Danone.
Aby się zarejestrować, użytkownik musi być w wieku co najmniej 18 lat, zapoznać się z Warunkami korzystania i zaakceptować je, podobnie jak Politykę prywatności oraz Politykę plików Cookies, jak też wypełnić wszystkie obowiązkowe pola w formularzach rejestracyjnych.
Podanie tych informacji jest niezbędne do kontynuowania procesu rejestracji do wybranych Usług.
Użytkownik Strony i usług zapewnia, że wszelkie dane osobowe przekazane Wydawcy są prawdziwe.
Użytkownik zobowiązuje się do nieprzyjmowania cudzej tożsamości oraz do bezzwłocznego informowania Wydawcy o wszelkich zmianach w informacjach podanych podczas rejestracji oraz, jeżeli to konieczne, do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji na [Stronie osobistej] użytkownika na Stronie.

Dane logowania oraz hasło

Aby utworzyć konto, użytkownik musi wybrać login i hasło
o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, o który dba sam użytkownik.
Dane logowania i hasło przekazywane są w protokole szyfrowanym do Wydawcy, który po ich otrzymaniu może zezwolić na utworzenie konta osobistego użytkownika (zwanego poniżej „Kontem”).
Identyfikacja użytkownika odbywa się ze pośrednictwem wybranych przez niego podczas rejestracji loginu i hasła.
Login użytkownika zostanie udostępniony publicznie na Stronie i będzie wykorzystywany do komunikacji z innymi użytkownikami w zakresie korzystania z usług na stronie.
Wydawca oferuje możliwość wybrania dowolnego loginu, który będzie w zgodzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, Warunkami korzystania oraz innymi użytkownikami.
W związku z powyższym użytkownik nie powinien przyjmować nazwy należącej do stron trzecich bez ich zgody.
W każdym przypadku Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji danego użytkownika i/lub do poddania go konieczności zmiany loginu.
Odpowiedzialność za zachowanie poufności własnego loginu i hasła leży po stronie użytkownika.
Użytkownik odpowiada także za korzystanie z Konta, loginu i hasła.
Wszelkie użycie Usług, loginu i transmisja danych wykonywane za pośrednictwem Konta z wykorzystaniem danego loginu i hasła będzie uważane za przeprowadzone przez przypisanego do niego użytkownika i dokonane na jego wyłączną odpowiedzialność, z wyłączeniem przypadków, gdy Wydawca otrzyma odpowiednio umotywowane pisemne uzasadnienie przesłane przez użytkownika listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres:
[●]
Zaznacza się także, że użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem Konta w przypadku, gdy z Usług korzystał sam użytkownik, jak i w przypadku, gdy dokonywały tego jakiekolwiek strony trzecie.
Wydawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za stratę loginu i/lub hasła, z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik wysłał do Danone pisemne lub elektroniczne uprzednie powiadomienie dotyczące szkodliwych skutków wykorzystania Konta użytkownika przez nieuprawnione strony trzecie.
Wydawca nie posiada uprawnień do monitorowania prawdziwości informacji przekazywanych przez użytkowników podczas tworzenia Konta, nie może być więc pociągany do odpowiedzialności w przypadku, gdy użytkownik podał fałszywe dane lub dopuścił się oszustwa związanego z bezprawnym wykorzystaniem tożsamości.
Aby aktywować Konto i potwierdzić rejestrację, użytkownik proszony jest o kliknięcie hiperłącza aktywującego Konto, które wysłane zostało na jego adres mailowy pod koniec procesu rejestracji.
Adres e-mail, na który wysyłana jest wiadomość, to adres podany przez użytkownika w trakcie rejestracji.
Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa informacje i dane osobowe zebrane podczas rejestracji są przechowywane przez Wydawcę w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo i poufność.
W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania przez Wydawcę danych osobowych użytkowników zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności oraz Polityką plików Cookies, dostępnymi po kliknięciu tutaj.

Prawa konsumenta i e-commerce (Francja)

Ostatnie zmiany:
[●]
Niniejsze Szczegółowe warunki stanowią uzupełnienie Ogólnych warunków korzystania ze strony [x] (zwanej poniżej „Stroną”) i są ich nieodłączna częścią.
Zgodnie z artykułem L. 121-21 francuskiego kodeksu konsumenta, użytkownicy Strony są informowani o tym, że mają prawo w okresie czternastu dni kalendarzowych od dokonania subskrypcji do płatnych Usług oferowanych przez Wydawcę do odstąpienia od Usługi bez ponoszenia kar i podawania powodu odstąpienia, pisząc do [x] lub uzupełniając dostępny online [formularz].
W powyższym przypadku Wydawca dokona zwrotu wszelkich otrzymanych od użytkownika płatności.
Wszelkie zwroty płatności na rzecz użytkownika będą dokonywane w okresie czternastu dni przy użyciu tych samych środków płatności, jakich użył użytkownik podczas dokonywania pierwotnej transakcji, o ile użytkownik wyraźnie nie zaznaczył inaczej.
Niezależnie od powyższego, w zgodzie z artykułem L. 121-21-8 francuskiego kodeksu konsumenta, prawo do odstąpienia (wycofania się) nie przysługuje użytkownikowi w przypadku następujących Usług:
• płatnych Usług wykonania produktów zgodnie z instrukcjami użytkownika lub produktów wyraźnie spersonalizowanych;
• Usług odnoszących się do produktów, w przypadku których zachodzi duże prawdopodobieństwo zepsucia się lub szybkiej utraty daty przydatności;
• płatnych Usług związanych z produktami rozpieczętowanymi przez konsumenta po ich dostarczeniu, których odesłanie nie jest możliwe ze względów zdrowotnych.